podmínky

Napsal Herbert Eder dne .

Podmínky služby

1. obecný

Všechny zde uvedené diagnostické a léčebné metody jsou obsahem naturopatického zážitkového léku a metod z výsledků výzkumu moderní kvantové fyziky, založené na řadě nositelů Nobelovy ceny od doby 1900. (Max Planck, Albert Einstein, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Nils Bohr, atd.) Nejedná se o obecně uznávané metody ve smyslu uznávání vědecké konvenční medicíny, založené na klasické fyzice od Isaaca Newtona (1642-1727). Všechna učiněná prohlášení a zjištění o způsobech působení a indikacích prezentovaných metod vycházejí ze současných zjištění a empirických hodnot samotných terapeutických směrů.
Obsah této webové stránky nemůže nahradit lékařskou pomoc, diagnostiku a léčbu vyškolenými lékaři nebo terapeuty a nepředstavuje zdravotní tvrzení.


2. Prodej vstupenek na akce a workshopy

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na prodej a dodání vstupenek (dále jen „Vstupenky“) Institutu pro informační medicínu SLC. Odchylné podmínky kupujícího (dále jen „zákazník“) jsou platné pouze v případě, že Ústav pro informační lékařství SLC již dříve s těmito odchylnými podmínkami souhlasil. Zadáním objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a je jimi vázán. Tyto podmínky jsou k dispozici na domovské stránce sdružení a mohou být v případě potřeby uloženy zákazníkem.

2. Uzavření smlouvy

Objednávka zákazníka je závazná nabídka, která nabývá účinnosti po oznámení všech údajů požadovaných sdružením. Veškerá zákaznická data předložená během procesu objednávání budou zpracována důvěrně a nebudou předána třetím osobám, pokud nejsou tyto údaje nezbytné pro splnění služby. Klub je oprávněn přijímat nabídky na nákup vstupenek do 14 dnů od obdržení nabídky nebo odmítnout odesláním příslušného prohlášení zákazníkovi, a to zejména v případě stávajícího zvýšení cen nebo chyb v důsledku chyb v prodejních brožurách, cenících či jiné dokumentaci , Jakákoliv odpovědnost společnosti Niederösterreichische Kulturszene Betriebs GmbH je vyloučena pro takové zvýšení cen nebo chyby.

3. Ceny a platba

Všechny ceny jsou "hrubé ceny" (včetně DPH). Náklady vzniklé při přepravě (poštovné) budou účtovány zvlášť. Chyby tisku a individuální změny cen zůstávají vyhrazeny. Cena letenky je splatná ihned po uzavření smlouvy. Výjimkou jsou: Telefonické rezervace pro uložení na večerní pokladně

4. platba

Sdružení Umění, kultura a věda Hohenberg přijímá následující kreditní karty: Master Card, American Express, Diners Club, Visa, JCB. Platby v hotovosti, platba debetní kartou (Maestro) a platba kreditní kartou jsou také možné, karty budou zaslány poštou na vyžádání nebo jsou k dispozici v pokladně nebo večerní pokladně.

5. Námořní doprava / dodací lhůty

Přeprava je na náklady a riziko kupujícího. Za doporučenou poštu bude účtován poplatek ve výši € 2, - nebo € 5. Pro předplatitele je doprava zdarma. Odběratel zkontroluje odeslané karty ihned po obdržení, zda je správnost a úplnost neprodleně informována. Je-li zákazník podnikatelem, je povinen neprodleně prohlédnout karty a neprodleně nahlásit jakékoli vady v případě jakékoli jiné ztráty nároku na záruku.

6. Vyloučení práva na návrat a výměnu

Vyřazení a výměna karty jsou vyloučeny. Vrácení placených karet není vraceno. Jedinou výjimkou je zrušení události. Změny obsazení a programu, jakož i změny startovních časů jsou výslovně vyhrazeny a nejsou považovány za důvod pro odvolání vstupenky.

7. Zrušení události

V případě zrušení akce lze vstupenku uplatnit do dvou měsíců ode dne konání akce v pokladnách příslušného pořadatele nebo v příslušné pokladně. V případě zrušení, odložení nebo změny programu nebudou nahrazeny žádné náklady s tím spojené (např. Hotel, cestovní výdaje atd.).

8. nárok

Zákazník má nárok na plnění pouze po úplném zaplacení ceny. Do té doby zůstává karta vlastnictvím sdružení. Zákazník má nárok na plnění pouze po předložení platné karty (karta s demolicí).

9. pravidlo dům

Zákazník souhlasí se zakoupením jízdenky v souladu s platnými pravidly domu. Každá platná jízdenka opravňuje osobu k účasti na daném plnění v souladu s příslušnými pravidly domu. Pracovníci veřejné služby jsou na požádání vždy platní a v případě použití snížení musí být předloženo příslušné povolení. V případě porušení pravidel domu nebo výše uvedených ustanovení může být zákazník vyloučen bez vrácení kupní ceny přehlídky.

10. Pozdní návštěvníci

S cílem umožnit divákovi nenarušenou návštěvu, budou pozdě přijíždějící návštěvníci přijímáni pouze během přestávek nebo během jednoho z potlesků, které si objedná večerní služba.

11. Obrazové a zvukové nahrávky

Bez zvláštního svolení jsou jakékoli obrazové a / nebo zvukové nahrávky zakázány před, během a po představení z důvodů autorských práv. V případě televizních nebo filmových záznamů návštěvník souhlasí s tím, že fotografie pořízené během akce nebo v souvislosti s ní (obraz, film, video) mohou být použity bez náhrady v rámci obvyklého hodnocení.

12. odpovědnost dozoru

Zakoupením jízdenky není návštěvník, jako společník osoby, která není plně způsobilá k výkonu práce, osvobozen od povinnosti dohledu a je odpovědný za případné škody vyplývající z opomenutí jeho povinností.

13. Informace o ochraně spotřebitele

Vzhledem k tomu, že nabízené služby jsou službami volného času ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, nemá zákazník nárok na zvláštní zákonné právo odstoupit od smlouvy v případě smlouvy uzavřené na základě prodeje na dálku nebo smluvního prohlášení vydaného prodejem na dálku.

14. Místo plnění, volba práva a jurisdikce

Místem plnění je St. Pölten. Aniž jsou dotčeny zvláštní povinnosti spotřebitelů, je příslušný soud v St. Pölten odpovědný za všechny spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní. Rakouské právo vylučující mezinárodní normy pro postoupení se považuje za dohodnuté.

15. závěrečná ustanovení

Jsou-li jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek v rozporu s povinnými zákonnými ustanoveními (např. Ustanovení zákona o ochraně spotřebitele), zůstávají v platnosti i zbývající ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit naše podmínky.

Ústav SLC pro informační lékařství
Dr.hc Herbert Eder
Babenbergerstrasse 21
A-3180 pole lilie

tisk E-Mail